Ga naar hoofdinhoud

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van Baaij Melis training & coaching en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Waar in de voorwaarden de navolgende woorden en termen in een mannelijke vorm worden geschreven, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen. Onderhavige woorden en termen hebben in het enkelvoud dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa:

 1. Opdrachtnemer: Baaij Melis training & coaching, gevestigd te Ermelo 3853 EZ aan de Groene Haeg 10, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. J. Baaij-Melis.
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training, interim leiderschap of aanverwante diensten.
 3. Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een door Opdrachtnemer aangeboden begeleidingstraject op het gebied van equine assisted coaching/training of enige andere opleiding, training of cursus, hoe ook genaamd.
 4. Training: Iedere door Opdrachtnemer aangeboden coachsessie, cursus, opleiding, workshop, les of oefening hoe ook genaamd.
 5. KREAC: Het Kwaliteitsregister voor de Equine Assisted Coach.
 6. Offerte: een schriftelijk aanbod van Baaij Melis training & coaching aan een opdrachtgever ter zake van het verrichten van werkzaamheden.
 7. Overeenkomst: een schriftelijke bevestiging van de opdracht tussen Baaij Melis training & coaching en opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden in de vorm van een door zowel Baaij Melis training & coaching als opdrachtgever ondertekende offerte of overeenkomst.

Artikel 2 Offerte en Overeenkomst

 1. Offertes en Overeenkomsten van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 2. De offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van de geldigheidsduur is het niet mogelijk nog rechten te ontlenen aan de offerte.
 3. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 4. Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 7. Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft Opdrachtnemer toch het recht BTW in rekening te brengen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. In geval van coaching volgens de maatstaven en richtlijnen van Kwaliteitsregister voor de Equine Assisted Coach (KREAC), zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, voor zover dit niet de wijze van uitvoeren van de opdracht raakt.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft hij/zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
  In het geval van coaching, meldt Opdrachtnemer voorafgaand aan de eventuele vervanging aan de Opdrachtgever en Coachee wie de werkzaamheden namens haar uitvoert. Daarbij hebben de Coachee en Opdrachtgever – vanwege het vertrouwelijk karakter van het traject – recht de vervanger te weigeren.
 5. Opdrachtnemer blijft ook tijdens de eventuele vervanging verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
 6. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zullen Partijen in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 4 Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 5 Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat uit een vooraf bepaald vast bedrag of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem/haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.
 5. Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer.

Artikel 6 Facturering en betaling

 1. Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
 2. Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim.
 4. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 5. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag ingeval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 7 Annuleringsvoorwaarden

 1. Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.
 2. Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 10 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 10 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
 3. Voor trainingen of dagen met een open inschrijving geldt dat tot 4 weken voor aanvang van de training (of dag) deze kosteloos kan worden geannuleerd. Daarna worden kosten in rekening gebracht.
  Vanaf 4 weken voor de datum – 25% van het bedrag per persoon.
  Vanaf 2 weken voor de datum – 50% van het bedrag per persoon.
  Vanaf 1 week voor de datum – volledige bedrag per persoon.
 4. Bij annulering door Opdrachtgever van coaching en andere individuele begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.
 5. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

Artikel 8 Incassokosten

 1. Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid/ schade

 1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever en/of Coachee geleden schade, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Opdrachtnemer toegezonden.
 3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of Coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
 4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever en/of Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 5. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn/haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever en/of Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden.
 6. In zo’n geval is Opdrachtgever en/of Coachee verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever en/of Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 8. Opdrachtnemer ofwel door hem/haar in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van de Coachee, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van de Coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Coachee enig letsel zou oplopen, is Opdrachtnemer c.q. door hem/haar in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
 10. Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 10 Risico-acceptatie

 1. Opdrachtgever en/of Coachee is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de Training.
 2. Opdrachtgever en/of Coachee neemt deel aan de Training voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van Opdrachtnemer geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek. In geval van minderjarigheid van de Coachee vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Opdrachtnemer voor dergelijke aanspraken door of namens de Coachee.
 3. Het betreden van de terreinen geschiedt op eigen risico. Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal, beschadiging van goederen.
 4. Door op het terrein te verblijven en deel te nemen aan de Cursus verklaart Opdrachtgever en/of Coachee zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande.

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem/haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever (indien dit niet de Coachee is), enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
 2. Opdrachtgever en/of Coachee mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Coachee.

Artikel 13 Toepasselijke gedragsregels en reglementen

 1. Opdrachtnemer voert de diensten uit in overeenstemming met de beroepscode van het KREAC en acht zich gebonden aan de klachtenregeling van het KREAC. Deze gedragsregels zijn te vinden op de website van het kwaliteitsregister: www.kreac.nl.

Artikel 14 Rechts- en forumkeuze

 1. Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever en/of gecoachte een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Artikel 15 Wijziging van de overeenkomst

 1. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op deze overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 2. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 3. Wijzigingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.