Ga naar hoofdinhoud

Definitieve versie, 16 januari 2020

A. Interne klachtenregeling

Bij een eventuele klacht met betrekking tot bijvoorbeeld de werkwijze of de gevolgde procedures door Baaij Melis training & coaching wordt u vriendelijk verzocht bezwaren, vragen of klachten direct en rechtstreeks aan ons te melden via info@baaijmelis.nl of per adres; Groene Haeg 10, 3853 EZ Ermelo.

Baaij Melis training & coaching ontvangt graag uw feedback en wil graag rechtstreeks worden aangesproken op de gebruikte werkwijzen en/of procedures. Baaij Melis training & coaching zal haar uiterste best doen een eventuele klacht naar tevredenheid op te lossen. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt binnen 5 werkdagen een reactie verwachten. Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld. Mocht een klacht meer tijd vragen, dan wordt u hiervan met opgaaf van redenen in kennis gesteld.

Baaij Melis registreert klachten en de wijze van afhandeling voor de duur van 2 jaar.

B. Beroepsmogelijkheid (externe klachtenregeling)

Indien bovenstaande interne klachtenregeling niet heeft geleid tot een bevredigende oplossing voor degene die een klacht indient, biedt Baaij Melis training & coaching de mogelijkheid in beroep te gaan bij een externe klachtencommissie. Het oordeel van de externe klachtencommissie is bindend. Eventuele consequenties worden door Baaij Melis snel afgehandeld.

B1. Coaching

Een klacht over het handelen van als coach of over financiële aspecten van coaching kan worden ingediend bij de Nobco.

B1.1 Indiening van een klacht

Een klacht kan worden ingediend door een opdrachtgever, coachee en/of belanghebbende. Een klacht wordt per e-mail ingediend op de wijze zoals aangegeven op de website van de NOBCO en bevat ten minste:

  • naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de klager;
  • naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de coach op wie de klacht betrekking heeft;
  • gegevens over de inhoud van het coaching-traject en een kopie van de coaching-overeenkomst;
  • een deugdelijk onderbouwde omschrijving van de klacht, voorzien van relevante feiten en –indien mogelijk – onderbouwd met schriftelijke stukken, waaronder correspondentie met de coach;
  • informatie over hetgeen is ondernomen om te komen tot een oplossing van de klacht, indien aanwezig.

Zie voor verdere aanwijzingen over deze procedure de Klachtenprocedure van Nobco.

B2 Trainingen

Een klacht over het handelen als trainer of over financiële aspecten van trainingen kan worden ingediend bij de Nobtra.

B2.2 Indiening van een klacht

Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij het secretariaat, Scheltemalaan 11C, 3817 KR Amersfoort of per mail info@nobtra.nl. De klacht bevat ten minste:

  • de naam, adres en telefoonnummer van de klager
  • de naam van de Trainer waarop de klacht betrekking heeft
  • algemene gegevens over de Training (bijv. de trainingsovereenkomst)
  • relevante informatie over de klacht (feiten, omstandigheden of gebeurtenissen waarover wordt geklaagd, wanneer de klacht is ontstaan, eventuele correspondentie over de klacht en – indien van toepassing – hetgeen tot dan toe is ondernomen om te komen tot een oplossing van deze klacht).
  • datering en ondertekening van de klacht door de klager

Zie voor verdere aanwijzingen over deze procedure de Klachtenprocedure van Nobtra.